วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
รายการเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว

1. พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุเหลือมากกว่า 6 ปี
2. รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม.
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชนชน
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีสมรส)
7. สำเนาใบหย่า(กรณีหย่า)
8. สูติบัตร(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล และสำหระบบางประเทศ)
9. หนังสืออำนาจปกครองบุตรกรณีเป็นผู้เยาว์
10. บัตรประจำตัวประชาชน+ทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง
11. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
12. หลักฐานการจองโรงแรม - กรณีท่องเที่ยว
13. แผนการเดินทาง - กรณีท่องเที่ยว
​14. ประกันเดินทางกรณีเป็นนักเรียน/ลูกจ้าง/กรณีเจ้าของกิจการ

1. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน
2. หนังสือรับรองการทำงานและรับรองการลางาน
3. ใบทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กรณีเจ้าของกิจการ
4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน- กรณีเป็นลูกจ้าง


เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและความมั่นคง
1. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน ที่รับรองจากธนาคาร อายุไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า สมุดบัญชี
2. เอกสารอื่นเช่น โฉนดที่ดิน บ้าน รถยนต์ ที่มีชื่อผู้สมัคร


กรณีวีซ่าเยี่ยมเยือน/วีซ่าเชิญ ต้องเตรียมหลักฐานเพิ่มดังนี้

1. รูปถ่ายคู่กัน กับครอบครัว เพื่อนฝูง ในสถานที่ต่างๆ ยกเว้นรูปที่ถ่ายในบาร์หรือสถานบันเทิง
2. หลักฐานการพูดคุยหรือการติดต่อ เช่น แชท Line<Facebook,Skype,Viber และอื่นๆไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น