วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561

THAI VISA


THAI VISA SERVICE

Types of Thai Visa


Tourist Visa

This is a 60-day Tourist Visa to Thailand that can either be a multiple or single entry and can be extended for up to another 30 days by means of a visa run. Well if you want to extend longer than 30 days, you can convert the visa to a Non-Immigrant Visa which will require you to go to the nearby city or country such us Penang and Kuala Lumpur, Malaysia.

Non-Immigrant Visa

This is normally a single entry visa to Thailand valid for 90 days. Like the tourist visa, you can extend your stay by doing visa run going to the border or nearby city/country. Obtaining a work permit and opening a bank account is possible.

One Year Non-Immigrant Visa

This visa is often a Multiple Entry Visa to Thailand valid for use for a period of 1 year. You are allowed to stay 90 days per entry which means, every 90 days, you will have to go to border and have your visa stamped at the immigration (visa run).

Marriage Visa and Retirement Visa

There is no direct application for this 2 visa types. But don’t worry its not going to be a complicated process, as long as you will meet the special financial requirements for the application. How to obtain a Marriage Visa in Thailand? You must simply be married to a Thai National. Otherwise, if you want a Retirement Visa in Thailand, you need to be 50 years old or above.
The process is as easy as 1 2 3. First step, you obtain a non-immigrant visa. Next, convert the non-immigrant visa to either Marriage Visa or Retirement Visa. These are the visa types that will allow you to stay in Thailand for the whole 1 year (renewable) without going to the border or not leaving the kingdom anymore at all.

Business Visa

This visa is specially designed for people who want to do business legally in Thailand. It is also known as Non-Immigrant Business Visa. You can get a work permit, open a bank account however you still need to do a visa run every 90 days.

Permanent Resident Visa

To qualify for this visa, you must have stayed in Thailand for 3 consecutive with the one-year-visa extensions. If you are married to a Thai for 5 years, you must be earning 30,000 Baht/month. If you are single, at least your monthly income should be 80,000 Baht. You just simply present your three years of personal tax statements proving the above-stated income requirements to qualify for a Permanent Resident Visa in Thailand.

If you looking for more information and assistant for your Thai visa contact us  via e-mail or line 
รายการเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
รายการเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว

1. พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุเหลือมากกว่า 6 ปี
2. รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม.
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชนชน
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
6. สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีสมรส)
7. สำเนาใบหย่า(กรณีหย่า)
8. สูติบัตร(กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล และสำหระบบางประเทศ)
9. หนังสืออำนาจปกครองบุตรกรณีเป็นผู้เยาว์
10. บัตรประจำตัวประชาชน+ทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง
11. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
12. หลักฐานการจองโรงแรม - กรณีท่องเที่ยว
13. แผนการเดินทาง - กรณีท่องเที่ยว
​14. ประกันเดินทางกรณีเป็นนักเรียน/ลูกจ้าง/กรณีเจ้าของกิจการ

1. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน
2. หนังสือรับรองการทำงานและรับรองการลางาน
3. ใบทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กรณีเจ้าของกิจการ
4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน- กรณีเป็นลูกจ้าง


เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและความมั่นคง
1. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน ที่รับรองจากธนาคาร อายุไม่เกิน 7 วันก่อนวันยื่นวีซ่า สมุดบัญชี
2. เอกสารอื่นเช่น โฉนดที่ดิน บ้าน รถยนต์ ที่มีชื่อผู้สมัคร


กรณีวีซ่าเยี่ยมเยือน/วีซ่าเชิญ ต้องเตรียมหลักฐานเพิ่มดังนี้

1. รูปถ่ายคู่กัน กับครอบครัว เพื่อนฝูง ในสถานที่ต่างๆ ยกเว้นรูปที่ถ่ายในบาร์หรือสถานบันเทิง
2. หลักฐานการพูดคุยหรือการติดต่อ เช่น แชท Line<Facebook,Skype,Viber และอื่นๆ